Skip to content

Jobbkanalen Ab

Vi banar vägen för ett rikare arbetsliv.

Jobbkanalen Ab är ett nytt slags bemanningsföretag

Vi erbjuder ansvarsfulla och understödda arbetsförmedlings- och personallösningar. Vår viktigaste uppgift är att hjälpa partiellt arbetsföra arbetssökande att sysselsätta sig i arbetsuppgifter som motsvarar deras kompetens och förmågor. Vi anställer partiellt arbetsföra personer direkt hos Jobbkanalen och förmedlar deras arbetsinsats till företag. Vi stöder möjligheterna för partiellt arbetsföra att träda in på den öppna arbetsmarknaden genom att stärka deras kompetens och arbetsmarknadsfärdigheter. Vi strävar alltid efter permanent sysselsättning.

Vi identifierar det som krävs i arbetet och kan erbjuda lämpliga arbetstagare för olika uppgifter på ett flexibelt och pålitligt sätt. Vi utmanar de etablerade sätten att tänka på arbete och hjälper våra kunder att identifiera arbetsuppgifter i vilka Jobbkanalens arbetstagare kan sysselsätta sig. Vid behov hjälper vi till med att omforma arbetet. Via oss kan arbetstagare som sysselsätts i våra kundföretag ingå ett arbetsavtal med Jobbkanalen. Jobbakanalens egna experter står via arbetstagarnas och kundföretagens sida i arbetsvardagen. Vi erbjuder kontinuerligt stöd för våra arbetstagare och arbetsgemenskapen. Vid behov får våra arbetstagare individuellt stöd via våra nätverk.

Jobbkanalen Ab är ett statsägt bolag som sköter specialuppgifter

Utgångspunkten för Jobbkanalens verksamhet då det grundades och startades var att enbart främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra personer genom att möjliggöra anställning även för partiellt arbetsföra som har det allra svårast att få sysselsättning. Jobbkanalen ska alltså sysselsätta de partiellt arbetsföra arbetslösa som riktas till den från de offentliga arbetskraftstjänsterna. Bolagets verksamhet får inte förvränga konkurrensen på den öppna marknaden. Bolaget har en separat delegation för att säkerställa konkurrensen och prissättningen enligt marknadsvillkoren. Jobbkanalen ska handla resultatrikt i enlighet med normala affärsprinciper, men dess egentliga mål är inte att åstadkomma rörelsevinst för sina ägare.

Ägarstyrning

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för Jobbkanalens ägarstyrning. I anslutning till ägarstyrningen följer och övervakar arbets- och näringsministeriet Jobbkanalens verksamhet och uppnåendet av de mål som ställts för bolaget.

Styrelsen

Jobbkanalen har en styrelse, i vilken ingår minst sex och högst åtta medlemmar i enlighet med lagen och bolagsordningen. Styrelsen utnämns av arbets- och näringsministeriet vid Jobbkanalens bolagsstämma, som också beslutar om styrelseplatserna.

Ordföranden för Jobbkanalens styrelse är understatssekreterare Elina Pylkkänen vid arbets- och näringsministeriet och vice ordförande verkställande direktör Jukka Kinnunen (pensionerad). De övriga styrelseledamöterna är:

Raimo Antila, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet
Sirpa Huuskonen, direktör, Tokmanni
Essi Lindberg, kommunikationschef, Labore
Jukka Lindberg, utvecklingschef, Vates-stiftelsen
Leena Munter, förändringsledare, Business Finland

Finansiering

Jobbkanalens finansiering bildas främst av ersättning för offentliga tjänster, finansiering med eget kapital och inkomster från bolagets affärsverksamhet. För att kapitalisera Jobbkanalen har man använt finansiering från Finlands program för hållbar tillväxt, som stöder ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt. Därför ska Jobbkanalen uppfylla de s.k. ”Do No Significant Harm”-kraven.

Jobbkanalen grundades 2022.

Mer information om Jobbkanalen Ab:

Lagen om Jobbkanalen Ab (på finska)
Handlingsdirektiv (på finska)
Administrations- och styrsystemet (på finska)
Bokslut 2022 (på finska)
Arbets- och näringsministeriets webbplats

Back to top